Fotoroute ‘Knipoog naar Gaasterland’ 2013

De Stichting Kunstkring Gaasterland had in 2011 al het plan opgevat om in de zomer van 2013 een  fotoroute uit te zetten door het prachtige landschap van Gaasterland in Zuid West Friesland.

Op markante plaatsen stonden 20 grote fotopanelen van 2 x 3 meter met foto’s rond het thema : “KNIPOOG NAAR GAASTERLAND”.

Deze openlucht expositie was te zien t/m 27 oktober 2013.

Een deskundige jury heeft de mooiste 20 werken uitgezocht voor de route. Een groot aantal andere inzendingen zijn nu nog te zien in Bos en meerzicht in Oudemirdum.

Deze fotoroute is mogelijk gemaakt door:
       

     


 Balkster Courant 17 mei 2013:
Veltman opent foto-expo ‘Knipoog naar Gaasterland’

BALK – Wethouder Frans Veltman van Gaasterlân-Sleat opende vrijdagmiddag de expositie ‘Knipoog naar Gaasterland’ met het onthullen van een fotopaneel bij het Raadhuis.
In Gaasterland staan sinds vrijdag her en der 20 fotopanelen
opgesteld. De kunstuiting is een initiatief van de Kunstkring Gaasterland. Al sinds 2011 had de kunstkring plannen voor een dergelijke tentoonstelling. Bestuurslid Trinet Rozemeijer had zoiets gezien in de buurt van Naarden.

Het was echter een hele onderneming om de financiën rond te krijgen, vertelt bestuurslid Anne Herrema. ,,De expositie moest weerbestendig, hufterproof en ook nog eens een nette presentatie zijn.” ,,Daar hangt wel een prijskaartje aan. Daarbij eisten de subsidieverleners ook dat het hergebruikt kon worden.”

De kunstkring gaat er eerst vanuit dat het eenmalig is en dat de panelen later verkocht worden. ,,Je kunt ook aan verhuren denken, maar we willen als kunstkring steeds naar vernieuwende dingen zoeken. Dan moet je zo’n expositie ook niet herhalen.”

Voor de expositie werden 100 foto’s ingestuurd, waarvan er twintig op panelen zijn verschenen. Opvallend is dat er twee bij zijn van de 16-jarige Arjen Visser uit Nijemirdum, terwijl de foto’s uitgekozen zijn, zonder te weten wie de fotograaf is.

Kunstmarkt
De panelen blijven tot eind oktober staan. De opening vanmiddag is de opmaat naar de grootste kunstmarkt van het Noorden met meer dan honderd kunstenaars, die zaterdag aan weerszijden van de Luts in Balk wordt gehouden.

Bij de foto: De panelen bij het Bakhuster Heech en Rijsterbos

Artikel geplaatst door redactie op 17-05-13 17:06.


VOORWAARDEN DEELNEMERS FOTOROUTE

KNIPOOG NAAR GAASTERLAND.

(Deze voorwaarden zijn gebaseerd op een model dat is opgesteld door de FotografenFederatie)

 1. Algemene voorwaarden voor deelname.

1.1 Inzending van foto’s voor deze fotoroute houdt automatisch acceptatie van deze voorwaarden voor deelname in.

1.2 De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.

1.3 Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.

1.4 Door deelname aan de fotoroute ontstaat geen aanspraak op de organisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze deelnamevoorwaarden bepaald.

1.5 Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en voor 1 januari 2013 gemaild te worden naar kunstkringgaasterland@hotmail.com of per post gestuurd te worden naar secretariaat Kunstkring Gaasterland, van Swinderenstraat 51, 8561 AS Balk

1.6 De organisatie (= Stichting Kunstkring Gaasterland)  is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen. De organisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.

1.7 Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien:
a.  de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
b. de ingezonden foto duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat.

1.8 Personen die betrokken zijn bij de organisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.

1.9 Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingenvan de foto’s.

2.1 Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd naar kunstkringgaasterland@hotmail.com.

2.2 Inzenden van foto(‘s) is mogelijk van 1 juni 2012 tot 1 april 2013 om 24.00 uur. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.

2.3 Inverband met de plaatsing van de uitgekozen foto’s op de grote doeken gelden de volgende aanleverspecificaties:

1.   Bestandsformaten: PDF, JPG (300 DPI 1:1 minimaal), EPS. AI, CDR.

2.   15 mmafloop aan alle zijden

3.   PDF bestanden opslaan als PDF 1.3

4.   Aanleveren in CMYK kleuren, geen Pantonekleuren in het bestand gebruiken

5.   Transparanties of andere effecten uit Adobe CS pakketten, moten worden omgezet naar bitmap

Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.

2.4 De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.

2.5 De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

2.6 Inzendingen worden binnen 4 weken na de het beëindigen van de fotoroute uit de databases van de organisatie verwijderd of anderszins vernietigd. De deelnemer ontvangt hierover geen bericht.

 3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

3.1 Per deelnemer mogen maximaal 5 foto’s worden ingezonden. Ook foto’s die dienen voor een 2-luik of 3-luik worden geaccepteerd. Dit moet bij inzending dan wel duidelijk vermeld worden.

3.2 De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.

3.3 De deelnemer mag niet jonger zijn dan 16 jaar.

3.4 De foto’s moeten passen in het thema “KNIPOOG NAAR GAASTERLAND”.

4. Jurering.

4.1 De jury bestaat uit minimaal drie personen. De jury maakt deel uit van

de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.

4.2 Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:

a. de fotografische kwaliteit;

b. de originaliteit c.q. creativiteit;

c. de relatie met het thema “KNIPOOG NAAR GAASTERLAND”.

4.3 De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.

4.4 De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.

4.5 De jury selecteert ongeveer 20 foto’s die worden geëxposeerd op grote doeken langs een uit te zetten route in Gaasterland. De makers van de geselecteerde werken worden persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt op de website van de Stichting Kunstkring Gaasterland

4.6 De organisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze. Tevens kan worden verzocht om een CV.

4.7 Nadat de geselecteerde foto’s publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een deelnemer zijn/haar deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.

4.8 De deelnemers stemmen in met publicatie van de geselecteerde foto’s, zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.

4.9 Over de uitslag van de selectie en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Auteursrechten en gebruik.

5.1 Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.

5.2 De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.

5.3 De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.

5.4 De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.

5.5 Inaanvulling op artikel 2.6 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn – gedurende een periode van één jaar na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.

5.6 Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de expositie zelf (zoals hierboven omschreven), dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of derden toestemming te vragen aan de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij om voor dit andere gebruik een vergoeding te vragen dan wel daaraan de voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.

5.7 Deelneming houdt in geen geval in, dat de ingezonden foto’s door de organisatie of derden “in stock” worden gehouden, zonder nadrukkelijke en

daarop gerichte toestemming van de deelnemer. De deelnemer kan in dat geval een vergoeding voor het gebruik vragen dan wel nadere voorwaarden stellen. De tentoongestelde doeken worden uiteindelijk ter beschikking gesteld van de maker.

5.8 Het staat de organisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.

6. Overige bepalingen.

6.1 De organisatie kan de deelnamevoorwaarden niet tussentijds wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.

6.2 Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de organisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.