Skippersbitter 2015

SKIPPERSBITTER

In foarstelling oer Skûtsjesilen en binnenfeart, oer eartiids en no, oer tradysje en kultuer.
Skippersbitter fertelt it ferhaal fan Hylke en Sjoerd. Twa mannen út in skipperslaach dy elkoar moetsje by in wedstriid fan it Skûtsjesilen op’e Lemmer. Twa generaasjes dy’t elk mei harren eigen fisy op it silen en de skipfeart yn it libben stean. Mei ferhalen en bylden fan sawol it ferline as fan no groeie de beide mannen hieltiid mear nei elkoar ta. Mar is dy moeting tusken Hylke en Sjoerd wol sa tafallich as dat it liket?
TEKST                        Bert Sinnema en Theo Smedes
REZJY                        Theo Smedes
SPUL                          Bert Sinnema en Harmen Brouwer
LOKAASJE                 Hylkje Bruinsma – Theaterskip de Bald’r
TECHNYK                  Daam Bruinsma


Theaterschip Bald’r was in Balk op:
11 juni 2015 – 20.30 uur
Meerweg BALK


Theaterschip Bald’r aangemeerd in Balk op 11 juni 2015.
Foto genomen vanaf het bovendek met zicht op de Luts & Balk.


Binnen in het theaterschip


Het theater.
Van de voorstelling zijn geen foto’s gemaakt.