Inschrijven Kunstmarkt 2020

Inschrijfformulier Kunstmarkt 30 mei 2020

U stuurt ons één digitale afbeelding(en) van uw recente werk. Het deelnemen aan de kunstmarkt kost € 35 per kraam en dient voor 08 mei 2020 overgemaakt te zijn op rekening nr. NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk.

Upload een digitale afbeelding(en) van uw recente werk. Bestanden moeten kleiner zijn dan 6 MB.
Toegestane bestandstypen: .gif .jpg .jpeg .png .pdf

Eventuele bijzonderheden

Gratis achterplank voor het bevestigen van o.a. schilderijen.Gratis extra ophangbalk in de kraam.Extra schragen i.v.m. zware werken.Ik kom met een grote en/of hoge bus.

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de kunstmarkt in Balk op 30 mei 2020.
Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en met het verzenden van dit formulier akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Inschrijfvoorwaarden tot deelname aan de Kunstmarkt:

Inschrijfvoorwaarden tot deelname aan de Kunstmarkt:

1. De deelnemer/ster is tijdens het evenement zelfverantwoordelijk voor de door de organisatie aan haar/hem toegewezen kraam en zal deze na afloop in dezelfde staat achter laten.
2. De deelnemer/ster zal zelf zorgdragen voor de afvoer van het afval. In destraten zullen afvalcontainers staan, waarin u uw afval kunt deponeren.
3. Eventuele voertuigen dienen buiten het gebied van het evenement te worden geplaatst. Er is voldoende parkeergelegenheid elders.
4. Voor deelname wordt u verzocht een bedrag van 35 euro per toegewezen kraam over te maken op bankrekeningnummer NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. Stichting Kunstkring Gaasterland te Balk. De kraamhuur dient u over te maken voor 8 mei 2020.
5. Stichting Kunstkring Gaasterland behoudt zich het recht voor om ingezonden fotomateriaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor eigen publicaties.
6. De deelnemer/ster is zelfverantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken. De Stichting Kunstkring Gaasterland aanvaardt geen enkele schade.
7. Het is aan de organisatie om al dan niet deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren.
8. Aanwijzingen van de organisatie dienen terstond te worden opgevolgd.
9. De afmetingen van de kramen zijn 4 x 1,5 mtr. voorzien van een wit afdekzeil aan de bovenkant.
10. Per deelnemer(ster) is er 1 kraam beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunt u contact op nemen met de organisatie.
11. Indien u na toewijzing uw inschrijving annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn, wordt geen restitutie van het standgeld gegeven, tenzij u uw afwezigheid uiterlijk 14 dagen voor 30 mei 2020 aan ons heeft kenbaar gemaakt.
12. De stands dienen tot 17.00 uur ingericht te blijven. Stands die om 9.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven, kunnen door de kunstmarkt organisatie aan een ander worden toebedeeld.
13. Om tot een uniforme uitstraling van de kunstmarkt te komen verzoeken wij u gebruik te maken van witte of zwarte doeken voor het afdekken van de planken van de kramen alsmede eventuele dekkleden aan de achter- en zijkanten van de kraam.
14. Over uw standplaats kan niet gereclameerd worden. Om organisatorische redenen is onderling ruilen van standplaats niet toegestaan.
15. Demonstraties zijn zeer welkom. Omschrijving op de achterzijde van het dit inschrijfformulier zou fijn zijn, dan kan dit meegenomen worden in de PR uitingen.
16. Dit inschrijfformulier kan per post naar ons verzonden worden mits digitaal niet lukt. Adres: Secr. St. Kunstkring Gaasterland, van Swinderenstraat 51, 8561 AS Balk.

NB. Het is ons gebleken dat de mail die automatisch wordt verstuurd ter bevestiging van uw aanmelding, soms in  de SPAM box terecht komt. Dus graag, als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, even uw spam box controleren m te bekijken of onze bevestiging daarin terecht is gekomen.