Kunstmarkt 19 mei 2018

Gezien de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de disciplines EDELSMEDEN, SIERADEN en TEXTIELE WERKVORMEN, is de organisatie genoodzaakt om een keuze te maken uit al deze aanmeldingen.
Vandaar dat de bevestiging van deelname langer kan gaan duren dan gebruikelijk.

Het inschrijfformulier ontvangen wij graag ondertekend per post retour of digitaal ondertekend. 

U stuurt ons via kunstkringgaasterland@hotmail.com één of meerdere digitale afbeelding(en) van resent werk of via de upload op deze webpagina.
LET OP: de upload mag niet groter zijn dan 8 MB.

Mocht u niet over een digitale afbeelding beschikken, kunt u ook een foto mee sturen met het inschrijfformulier.
Het deelnemen aan de kunstmarkt kost € 32,50 per kraam en dient voor 6 mei 2018 overgemaakt te zijn op rekening nr. NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk.

INSCHRIJFFORMULIER:

 
Hierbij bevestigt ondergetekende.........................................................(naam)
dat hij/zij deelneemt aan de Kunstmarkt te Balk op 19 mei 2018.

Adres:......................................................................................

Postcode:.......................

Woonplaats:.................................

e-mail:...........................................

Telefoon:.........................................

Website:.........................................

Kunstvorm:.......................................

Omschrijving van de werk(en):........................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

Eventuele bijzonderheden (zoals demonstraties) kunt u op de achterzijde vermelden.
Gratis achterplank voor het bevestigen van o.a. schilderijen       ja/nee
Gratis extra ophangbalk in de kraam                                             ja/nee
Extra schragen i.v.m. zware werken                                               ja/nee
Komt u met een grote en/of hoge bus                                              ja/nee

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de kunstmarkt in Balk op zaterdag 19 mei 2018.
Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Plaats:..................................                                                Datum:.............................

 

Handtekening:......................................................

 
Inschrijfvoorwaarden tot deelname aan de Kunstmarkt:
1.  De deelnemer/ster is tijdens het evenement zelf verantwoordelijk voor de door de organisatie aan haar/hem toegewezen kraam en zal deze na afloop in dezelfde staat achter laten.
2.  De deelnemer/ster zal zelf zorg dragen voor de afvoer van het afval. In de straten zullen afvalcontainers staan, waarin u uw afval kunt deponeren.
3.  Eventuele voertuigen dienen buiten het gebied van het evenement te worden geplaatst. Er is voldoende parkeergelegenheid elders.
4.  Voor deelname wordt u verzocht voor 6 mei 2018 een bedrag van € 32,50 per toegewezen kraam over te maken op bankrek. nr. NL45RABO 0121 3466 33 t.n.v. St. Kunstkring Gaasterland te Balk. 
5.  St. Kunstkring Gaasterland behoudt zich het recht voor om ingezonden foto materiaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor eigen publicaties.
6.  De deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken. De St. Kunstkring Gaasterland aanvaardt geen enkele schade.
7.  Het is aan de organisatie om al dan niet deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren.
8.  Aanwijzingen van de organisatie dienen terstond te worden opgevolgd.
9.  De afmetingen van de kramen zijn 4x1,5 mtr. voozien van een wit afdekzeil aan de bovenkant.
10. Indien u na toewijzing uw inschrijving annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn, wordt geen restitutie van het standgeld gegeven, tenzij u uw afwezigheid uiterlijk 14 dagen voor 19 mei 2018 aan ons heeft kenbaar gemaakt.
11. De stands moeten tot 17.00 uur ingericht blijven. Stands die om 9.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoudt is doorgegeven, kunnen door de organisatie aan een ander worden toebedeeld.
12. Om tot een uniforme uitstraling van de kunstmarkt te komen verzoeken wij u gebruik te maken van witte of zwarte doeken voor het afdekken van de planken van de kramen alsmede eventuele dekkleden aan de achter- en zijkanten van de kraam.
13. Over uw standplaats kan niet gereclameerd worden. Om organisatorische redenen is onderling ruilen van standplaats niet toegestaan.
14. Demonstraties zijn mogelijk (worden zelfs zeer gewaardeerd!)
15. Het is niet toegestaan de kraam te delen met andere kunstenaars, mits bij inschrijving aangegeven op het inschrijfformulier en goedgekeurd door Kunstkring Gaasterland.
15. Het inschrijfformulier dient u per post aan ons te retourneren of digitaal ondertekend.
      Adres: Secr. St. Kunstkring Gaasterland, van Swinderenstraat 51, 8561 AS Balk.