Doelstelling Kunstkring Gaasterland

Doel:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
* het organiseren en uitvoeren van kunstmarkten, workshops, tentoonstellingen, symposia, lezingen, evenementen, publicaties, het opzetten en beheren van een
   website, enzovoorts:
* het werven van fondsen:
* het uitgeven van brochures en het geven van voorlichting:
* het leggen en onderhouden van contacten het het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn:
* het afsluiten van contracten met derden die projecten uitvoeren.
Geldmiddelen:
Het vermogen van de stichting bestaat uit:
* de voor haar diensten verkregen vergoeding:
* de bijdragen van donateurs:
* hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en uit georganiseerde activiteiten:
* alle andere verkrijgingen en baten.
* Kunstkring Gaasterland heeft de ANBI status.

Bestuur:
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt- met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur
met algemene stemmen vastgesteld.
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. Personen, die in een arbeidsverhouding tot de stichting staan, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen algemene stemmen van alle in
functie zijnde bestuursleden.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Vertegenwoordiging:
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of tezamen met de penningmeester.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarstukken:
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.
De lijst met georganiseerde evenementen is te vinden onder de kop fotoalbum.